UsuarioPts 
Si 1. Si0
Si 1. Si0
Sergio Lazaro 1. Sergio Lazaro0
Mercedes99 1. Mercedes990
Raul Veguillas 1. Raul Veguillas0
Latesa 1. Latesa0
Paky 1. Paky0
Isabel Elias 1. Isabel Elias0
Ely Jimenez 1. Ely Jimenez0
Rocío 1. Rocío0
Alberto 1. Alberto0
Chixxpa 1. Chixxpa0
Rosi 1. Rosi0
jose75 1. jose750
Juanjo7 1. Juanjo70
AitorH 1. AitorH0
Izan Lázaro 1. Izan Lázaro0
Sandra 1. Sandra0
CRISTINA 1. CRISTINA0
Pedro 1. Pedro0
Lale 1. Lale0
Juan Carlos Crespo 1. Juan Carlos Crespo0
Jmbernete 1. Jmbernete0
23 1. 230
frankus 1. frankus0
Elena 1. Elena0
Enzo 1. Enzo0